در تصویر زیر به جز خط های سفید و مشکی دیگر چه میبینید؟؟؟

** برای دیدن تصویر چند قدم از مانیتور خود فاصله بگیرید **